اساسنامه جدید سندیکای بیمه گران محافظه کارانه تصویب شد/شورایعالی بیمه از دوردستی برآتش صنعت بیمه دارند

«نود اقتصادی»:دبیر کل سندیکای بیمه گران ایران،پیشنهادات ارایه شده برای اصلاح اساسنامه جدید این سندیکا را زیاد و پرتعداد برشمرده اما تایید کرده است که اساسنامه تصویب شده،تفاوت چندانی با …